Brasserie Simon CUP: DAY 2

Brasserie Simon CUP: DAY 2

Die Ergebnisse an Tag 2: 

FC Bissen - Marisca Mersch  1 - 0

Marisca Mersch - US Rambrouch  3 - 1

US Rambrouch - FC Bissen  0 - 5

Somit ist Bissen 1. der Gruppe, Marisca Mersch 2. und US Rambrouch 3.

Heute
geht es weiter mit den Mannschaften Etzella Ettelbrück, Mertzig und Dison. 

WICHTIG INFO FIR DE BRASSERIE SIMON-CUP AM PETZ ZU WEGDICHEN !!!


- All Zuschauer MUSS wärend der gesamter Dauer vum Match an och an der Paus op enger Sëtzplaz SËTZEN (ausser fir noutwendeg Deplacementer wéi Toilette, Buvette, Sortie...)

- Kann Distanz vun 2m zu de Sëtznoperen neck agehaalen ginn, da MUSS een seng Mask undoen an unhaalen 

- Et däerf een néirens stoen (weder bei der Clôture, niewt oder hannert de Sëtzplaatzen, Comptoir...)

- Buvettë a Grill fonctionnéieren. Et kann een Gedrenks an lessen sichen goen (mat Mask) an et muss een sech rem setzen fir ze consomméieren.

Den FC WOOLTZ 71 behält sech d'Recht vir, fir Persounen, déi sech neck un d'Virschrëften haalen, vum Site ze verweisen !

Villmools Merci fir är Collaboratioun. Nëmmen sou kannen mer garantéieren datt mer deen Tournoi de Rest von der Woch mat Zuschauer, an am Respekt mat der aktueller Situatioun, iwert Bühn kréien. Mer freen eis op ären Besuch.