SUPPORTER-CLUB  /  CLUB DE SUPPORTERS

SUPPORTER-CLUB / CLUB DE SUPPORTERS

Am Mount Oktober 2018 hoat den Komitee an Oanhänger voam F.C WOOLTZ 71 beschloss erem een

SUPPORTERCLUB am Verain op Been ze stellen.

Falls Du interesseeiert bass, dann soo Bescheed bis den 02.12.2018

op enger voan desen Telefonsnummeren

GASPER Rom – 691 950 128

SCHOLZEN John – 621 726 627

Weider Detailler gess Du dann gewoar op enger INFO-Versammlung

an eiser Buvette am ,,STADE PETZ,,

Ennert dem Motto

,, EEMOL FC WOOLTZ 71, EMMER FC WOOLTZ 71,,

Soen mir Dir MERCI am Viraus an der Hoffnung Dech op deser Versammlung kennen ze begreissen.

De KOMITEE voam FC WOOLTZ 71

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au mois d`octobre 2018, le comité et ses supporters ont eu l`idée de créer à nouveau un ,,club de supporters´´.

Si cela t´intéresse, merci de contacter jusqu´au 02.12.18

GASPER Rom – 691 950 128  ou

SCHOLZEN John – 621 726 627

Tu recevras d´amples renseignements lors d´une réunion d´information

qui aura lieu

 à la buvette au ,,Stade PETZ´´

Sous le slogan

„EEMOL FC WOOLTZ 71, EMMER FC WOOLTZ 71“

Nous te remercions d´avance en espérant de te voir à notre réunion.

Le COMITE du FC WILTZ 71