7. Platz: Eine gelungene Saison!

7. Platz: Eine gelungene Saison!

Lux: Eng Saison voller Emotiounen geet op en Enn. Als Opsteiger war d'Zuel Nummer 1 sou vill w√©i m√©iglech Punkte sammele fir an der BGL League ze bleiwen. Mat 44 Punkten schl√©isse mir d'Saison op der 7. Plaz of a k√ęnne stolz op eis sinn.¬†

 
Z√ęnter dem Ufank vun der Saison war d√ęst de Fall: ALL ZESUMMEN! Well dat ass deen eenzege Wee fir eppes gemaach ze kr√©ien. Een Team, ee Club, eng Visioun!¬†
 
Mir soen eise Fans, eisen B√©n√©volen, dem Comit√©, dem Staff, de Spiller a virun allem eise Sponsoren MERCI... ouni Iech konnt d√ęst net funktion√©ieren!¬†
 
A genau 28 Deeg fänke mir nei un, an de ganze Club huet Honger! 
 
EEMOL √čMMER FC WOOLTZ 71!
 
Deutsch: Eine Saison voller Emotion geht zu Ende. Als Aufsteiger war das Ziel Nummer 1: So viele Punkte wie möglich zu sammeln um in der BGL League zu bleiben. Mit 44 Punkten beenden wir die Saison auf dem 7. Platz und können stolz auf uns sein.
 
Seit Beginn der Saison heißt es: ALLE ZUSAMMEN! Denn nur so kann man was erreichen. Ein Team, ein Verein, eine Vision! 
 
Wir bedanken uns bei unseren Supporter, Helfer, Comité, Staff, Spieler und vor allem unseren Sponsoren.. ohne euch könnte es nicht funktionieren! 
 
In genau 28 Tagen geht es wieder los, und der ganze Verein ist hungrig! 
 
EEMOL √čMMER FC WOOLTZ 71!
 
Français : Une saison pleine d'émotions s'achève. En tant qu'équipe promue, l'objectif numéro 1 était de collecter autant de points que possible pour rester dans la BGL League. Avec 44 points, nous terminons la saison à la 7ème place et pouvons être fiers de nous.
 
Depuis le début de la saison, nous fonctionnons de la manière suivante: TOUS ENSEMBLE ! Parce que c'est la seule façon pour atteindre nos objectifs. Une équipe, un club, une vision ! 
 
Nous remercions nos supporters, les bénévoles, le comité, le staff, les joueurs et surtout nos sponsors... sans vous, cela ne pourrait pas fonctionner ! 
 
Dans exactement 28 jours, nous recommençons, et tout le club a faim ! 
 
EEMOL √čMMER FC WOOLTZ 71!